Skip to main content Skip to search

Ochrona danych
Akceptuję Regulamin Polityki Prywatności

Dziękujemy za zapytanie.
Odezwiemy się do Ciebie
w przeciągu 48 h.

Po­łą­cze­nie zna­jo­mo­ści bran­ży me­dycz­nej oraz wie­dzy z za­kre­su ochro­ny da­nych oso­bo­wych po­zwa­la nam za­pew­nić fa­cho­we i sper­so­na­li­zo­wa­ne do­radz­two dla podmio­tów lecz­ni­czych. Co­raz więk­sza świa­do­mość pa­cjen­tów spra­wia, że podmio­ty lecz­ni­cze szu­ka­ją wspar­cia w za­kre­sie wdro­że­nia RODO w ich pla­ców­kach.

Na­sze do­radz­two obej­mu­je kom­plek­so­we po­dej­ście do te­ma­tu ochro­ny da­nych oso­bo­wych w pla­ców­ce. Współ­pra­cę roz­po­czy­na­my od au­dy­tu jed­nost­ki, a na­stęp­nie wdra­ża­my do­ku­men­ta­cję i pro­ce­du­ry zgod­ne z RODO oraz ze spe­cy­fi­ką podmio­tu. Sz­ko­li­my per­so­nel, a tak­że słu­ży­my bie­żą­cym do­radz­twem w ra­zie py­tań lub in­cy­den­tów zwią­za­nych z na­ru­sze­nia­mi prze­pi­sów.